EN    БГ

Добре дошли на страницата на Научния център по бубарство – Враца!

Създаден през 1896 г. през последните 20 години Научният център по бубарство (НЦБ) – Враца е единствения в страната  за комплексни научни и научно-приложни изследвания в областта на бубарството. Както днес, така и през дългогодишното си съществуване тя работи активно по всички направления на бубарската наука и практика и допринася съществено за издигане на организационното, техническото и технологично равнище на пашкулопроизводството и копринарството не само у нас, но и в международен аспект.


НЦБ – Враца разполага с едни от най-богатите в света генетични ресурси при черницата (Morus Spp.) и копринената пеперуда (Bombyx mori L.). Генофонда на популациите при черницата възлиза на повече от 140 генетично обособени сорта от местен и чуждестранен произход (Италия, Румъния, Украйна, Грузия Азербайджан, Узбекистан, Египет, Китай, Япония и др.).


Генетичните ресурси при копринената пеперуда възлизат на над 260 обособени местни и интродуцирани породи с различен генетичен и еколого-географски произход (Австрия, Италия, Франция, Полша, Румъния, Украйна, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Египет, Сирия, Виетнам, Корея, Япония, Китай, Мадагаскар и др.). Всички те допринасят съществено за обогатяване на генетичната плазма при селекцията на високопродуктивни сортове черница и породи, линии и хибриди копринени буби.
От създаването до сега в центъра са работили 19 научни сътрудници, в т.ч. 9 професори и ст.н.с. І ст., 5 ст.н.с. ІІ ст. /доценти/ и 5 н.с. І ст. /гл. асистенти/. От тях един е “Доктор на селскостопанските науки” и 8 “Доктори”.


Повечето на научните работници са специализирали в Китай, Япония, Северна и Южна Корея, Украйна, Узбекистан, Taйланд и др.
Под ръководството на научни работници от центъра са защитени 11 дисертации за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” на други учени, в т.ч. на 5 чуждестранни (Виетнам, Египет).


През периода 1979 – 2018 г. в НЦБ – Враца изследователска дейност е водена по 42 научни проекта, в т.ч. един финансиран от ФАО, 25 по международното научно-техническо сътрудничество за съвместна изследователска дейност на двустранна и многостранна основа (Украйна, Виетнам, Северна и Южна Корея, Югославия, Япония, Гърция, Египет, Азербайджан, Узбекистан, Китай, Италия и др.), 8 към ССА / НЦАН и 8 финансирани от фонд “Научни изследвания” – МОН.
Днес станцията разполага със съвременни експериментална и производствена база, състояща се от 7 масивни дву - и триетажни сгради с над 40 самостоятелни помещения с обща разгъната площ 6395 кв.м. за провеждане на изследвания от различно естество.


Стопанисва и 172 декара експериментални и производствени черничеви насаждения. В структурата на центъра се намира и единствената в страната база за производство както на племенно суперелитно и елитно, така и на индустриално F1 хибридно бубено семе.


Центъра е в състояние да произвежда годишно над 2000 кутийки елитно и 15000 кутийки хибридно бубено семе, както за пролетно, така и за лятно - есенно бубохранене.
Разполага с цех за производство на дребен бубарски инвентар (перфорирана хартия за почистване на бубите от постелята, висококачествен клетъчен картонен храст, емулсирани и не емулсирани целюли за яйцеснасяне на пеперудите и др.), чийто капацитет позволява напълно задоволяване на нуждите на производителите на бубено семе и пашкули в страната.


От маточните черничеви насаждения в центъра, засадени с високопродуктивните местни и чуждестранни районирани сортове Враца 1, Враца18, Веслец, Кинриу, Кокусо20, Кокусо27 и др. могат да се добиват над 500 хил. броя резника и калеми годишно за задоволяване на разсадниците в страната. Станцията разполага и със собствени инсталации за производство на вкоренени черничеви резници с капацитет над 100 хил. броя резници, както и база за производство на над 50 хил. бр. черничеви фиданки годишно.


НЦБ – Враца произвежда 100 % черничево брашно, както и изкуствена храна за отглеждане на буби през всички сезони на годината.
Във връзка със затваряне на цикъла при производството на пашкули и сурова коприна в станцията функционират и цехове за първична преработка на пашкулите, свилоточене, пресукване, избелване и боядисване на коприната и производство на готови изделия както от чиста коприна, така и в съчетание с други естествени влакна (памук, лен, вълна).


Към НЦБ – Враца е изградено специално звено (extension service) за научно обслужване, което предлага различни форми на интеграция между науката и практиката:

 • Разработване на научно-технически концепции, прогнози, програми и стратегии за развитие на бубарството;
 • Разработване на държавни нормативни документи (Стандарти, Отраслови нормали, Наредби, Правилници, Методики и др.);
 • Проекти на модулни ферми за производство на пашкули, вкл. и в съчетание с друга селскостопанска продукция;
 • Проекти за създаване на нови и реконструиране на стари маточни и промишлени черничеви насаждения;
 • Предоставяне на невкоренени и вкоренени черничеви резници и готови фиданки от районираните в производството високопродуктивни черничеви сортове;
 • Предоставяне на елетно и индустриално бубено семе от създадените в станцията високопродуктивни оригинални и защитени със сертификати за внедряване в производството хибриди копринени буби;
 • Предоставяне на висококачествен клетъчен картонен храст тип “японски” за завиване на пашкулите и перфорирана хартия за вдигане на бубите от сън и почистване на постелята;
 • Бизнес-програми за производство на черничев посадъчен материал и пашкули;
 • Провеждане на курсове за обучение и повишаване на квалификацията на фермери;
 • Написване и публикуване на Наръчници, Справочници, Упътвания и др. в областта на бубарската наука и практика;
 • Даване на консултации от разнороден характер в областта на бубарството.