EN    БГ

Курсове за обучение по образователната и научна степен „доктор”

ОСБЗ – Враца предлага обучение по научна специалност 04.02.10. „Специални отрасли – буби” в следните области:

  • Селекция и размножаване на черницата;
  • Агротехника и експлоатация на черницата;
  • Селекция и развъждане на копринената пеперуда;
  • Бубено семепроизводство;
  • Технология за отглеждане на копринената буба.