EN    БГ

Предмет на дейност

Опитната станция по бубарство и  земеделие (ОСБЗ) във Враца е постоянно съставно звено в системата на Селскостопанска академия. Тя е единствения в страната Център за комплексни научни и научно-приложни изследвания във всички направления на бубарството:

 • Селекция, агротехника и експлоатация на черницата;
 • Генетика и селекция на копринената пеперуда;
 • Развъждане и технология за производство на бубено семе;
 • Технология на бубохраненето, борба с болестите по бубите, първична обработка на пашкулите, свилоточене и преработка на коприната.
 • В ОСБЗ – Враца се поддържат и едни от най-богатите в света генетични ресурси при черницата (Morus Spp.) и копринената пеперуда (Bombyx mori L.).

Генетичните ресурси при черницата възлизат на над 140 генетично обособени сорта от местен произход и интродуцирани от различни краища на света (Азербайджан, Грузия, Италия, Китай, Румъния, Узбекистан, Украйна, Япония и др.).


Генофонда при копринената пеперуда наброява над 260 местни и интродуцирани породи и линии с различен генетичен и географски произход (Австрия, Азербайджан, Виетнам, Грузия, Египет, Италия, Китай, Мадагаскар, Полша, Румъния, Сирия, Северна и Южна Корея, Украйна, Узбекистан, Франция, Япония и др.).


ОСБЗ – Враца е организация за научни изследвания, както и за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на бубарството.


ОСБЗ – Враца осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика като:

 

 • Организира и извършва научно-изследователска дейност – фундаментални и научно-приложни изследвания и свързаните с това дейности в областта на бубарството;
 • Участва в международно сътрудничество чрез създаване на съвместни научни колективи и сключване на договори по линия на ЕС, ФАО, BACSA, научни институти и станции, университети, частни фирми и др. на двустранна и многостранна основа;
 • Участва със своя кадрови и научен потенциал в разработването на национални и други прогнози, програми, стратегии, концепции и планове за развитие на бубарството в страната, възложени от ССА, МЗХ и др., както и на договорна основа;
 • Осъществява сътрудничество с научно-изследователски, учебни и други организации в страната и чужбина, членува и участва в дейността на международни организации и др.;
 • Извършва информационна и издателска дейност, като популяризира резултатите от собствените си научни изследвания, както и постиженията на световната наука;
 • Подготвя за патентоване постиженията от изследователската си дейност;
 • Събира, обработва и съхранява резултатите от проведените научни изследвания;
 • Извършва производство на черничев посадъчен материал, племенно и индустриално бубено семе, съгласно нормативните разпоредби в страната;
 • Осъществява стопанска дейност, свързана с провежданите научни изследвания;
 • Извършва и други дейности, свързани с провежданите научни изследвания и прилагането на научните резултати.

За реализирането на основния предмет на дейност ОСБЗ – Враца разполага със съвременна материално-техническа база, състояща се от 7 масивни дву и триетажни експериментални сгради и лаборатории с над 40 самостоятелни помещения за провеждане на изследвания от различно естество с обща разгъната площ от 6395 m2. В структурата на станцията се намира и единствената в страната база за производство на суперелитно, елитно и индустриално бубено семе. Разполага и с цех за производство на дребен бубарски инвентар – емулсирани целюли за яйцеснасяне на пеперудите, перфорирана хартия за почистване на бубите от постелята и висококачествен картонен клетъчен храст “тип японски”, чийто капацитет позволява напълно да се задоволяват нуждите на производителите на пашкули в страната. ОСБЗ – Враца произвежда 100 % черничево брашно и изкуствена храна за отглеждане на буби през всяко време на годината.


В станцията функционира и цех за свилоточене, обработка на суровата коприна и производство на готови копринени изделия.


От маточните черничеви насаждения на станцията, засадени с високопродуктивни, защитените със сертификати и районирани в производството сортове Враца 1, Враца 18, Веслец, Кокусо 20, Кокусо 27, Кинриу и др. могат да се добиват над 500 000 резника и калеми годишно за задоволяване нуждите на разсадниците в страната. Станцията разполага и със собствена инсталация за производство на над 100 000 вкоренени черничеви резника годишно.


Към станцията функционира и специално звено за научно обслужване, предлагащо следните форми на интеграция между науката и практиката:

 • Разработване на проекти на модулни ферми за производство на пашкули, вкл. и в съчетание с друга селскостопанска продукция;
 • Разработване на проекти за създаване на нови и реконструиране на стари черничеви насаждения и бубарници за производство на пашкули;
 • Предоставяне на елитно и индустриално бубено семе от високопродуктивни, защитени със сертификати и районирани в производството хибриди копринени буби;
 • Предоставяне на вкоренени и не вкоренени резници и фиданки от високодобивни местни и интродуцирани и районирани в практиката черничеви сортове;
 • Висококачествен клетъчен картонен храст, перфорирана хартия, дезинфектанти, наръчници и справочници на бубохранителя;
 • Разработване на програми, стратегии, концепции и прогнози за развитие на бубарството;
 • Разработване на нормативни документи в областта на бубарството (стандарти, нормали, правилници, наредби и др.);
 • Провеждане на курсове за обучение и повишаване на квалификацията на начинаещи и действащи фермери;
 • Даване на консултации от всякакъв характер на бубарската наука и практика.
 • ОСБЗ – Враца се издържа от средства, получени на договорна основа за разработване на актуални научноизследователски проекти, приходи от продажбата на научни продукти, приходи от производствената база, от стопански и други дейности и др..